จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดร้อยเอ็ด (ก.บ.จ.รอ.) มุ่งส่งเสริมพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ในทุกมิติ ให้เป็นที่รู้จักและมีความเป็นสากล ในกิจกรรมงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก

จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดร้อยเอ็ด (ก.บ.จ.รอ.) มุ่งส่งเสริมพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ในทุกมิติ ให้เป็นที่รู้จักและมีความเป็นสากล ในกิจกรรมงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก

(2 พ.ย.66) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศํกดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดร้อยเอ็ด (ก.บ.จ.รอ.) ครั้งที่ 5/2566 พร้อมด้วย นายไพโรจน์ จิตจักร ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด  หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

โดยประชุมได้รับทราบ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.257 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไปพลางก่อน และหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2570 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในส่วนของโครงการพัฒนาและส่งเสริมข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้และพื้นที่ที่มีศักยภาพและสินค้าเกษตรเป้าหมายสู่อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหารของภูมิภาค กิจกรรม การจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยเพิ่มกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดงาน และการประกวดค้นหาสุดยอดความหอมของข้าวหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้การจัดกิจกรรมข้าวหอมมะลิโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2566 นี้ มีความโดดเด่น และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาและส่งเสริมข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของจังหวัดร้อยเอ็ด สู่ความเป็นสากล ต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด